Statut

STATUT  

FUNDACJI GUTENBERG

NA RZECZ KULTURY I NAUKI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Gutenberg Na Rzecz Kultury i Nauki”, zwana dalej Fundacją, ustanowioną przez Kajetana Marię Jaksendera, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 14. 12. 2017, nr rep. 4427/2017 sporządzonym przez notariusza, p. Katarzynę Biewald, Kancelaria Notarialna przy ul. Dąbrowskiego 18A, 42-200 Częstochowa  Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacja ch (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu. 

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i

instytucjami, o takim samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych

organizacji na zasadach pełnej autonomii.

4. Fundacja może:

a ) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;

b) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych formacji społecznych;

c) dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych;

d) używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę;

e) używać pieczęci z napisem „Fundacja Gutenberg” oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji;

f) używać nazwy skróconej „Fundacja Gutenberg”;

g) być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych;

§3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia
i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

§6

Fundacja może organizować Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Fundacji.

§7

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji.

§9

Działalność gospodarcza

1. Fundacja  prowadzi w kraju i zagranicą  działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

1) Usługi w zakresie edukacji – PKD 85, w tym:

a) Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5

b) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z

c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B

d) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z

2) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90, w tym: 

a) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z

b) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z

c) Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z

d) Działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z

3) Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i

humanistycznych – PKD 72, w tym: 

a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z

4) Działalność wydawnicza – PKD 58, w tym:

a) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1 

b) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z

c) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z

d) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z

5) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami – PKD 47, w tym: 

a) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z

b) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z

c) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z

d) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

6) Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań

dźwiękowych i muzycznych – PKD 59, w tym: 

a) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z

b) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z

7) Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – PKD 72, w tym:

a) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z

8) Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej – PKD 73

9) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82, w tym:

a) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z 

9) działalność organizacji członkowskich – PKD 94

10) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46

a) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1 

b) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać Dyrektora któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi dodatkową w stosunku do celów wynikających z statutu Fundacji.

§10

Celami Fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku publicznego:

1) działania edukacyjne, upowszechnianie i promocja literatury klasycznej i współczesnej;

2) działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania;

3) upowszechnianie filozofii i nauk humanistycznych, muzyki, teatru, kina i innych sztuk, praktyczne działania w obrębie muzyki, kina i teatru;

4) działalność na rzecz kultury, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki oraz upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności  artystycznej, upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, edukacyjnych i intelektualnych;

5) integracja środowisk twórczych, intelektualnych i akademickich;

6) wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury i sztuki na obszarach zmarginalizowanych;

7) inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej i dialogu międzykulturowego;

8) działalność oświatowa i edukacyjna o szerokim zasięgu kulturotwórczym i rozwojowym;

9) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);

10) tworzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych, służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych etc.

11) międzynarodowa współpraca na rzecz wspomagania i rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej;

12) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych, działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu do informacji oraz propagowanie postaw aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej;

13) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

14) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§11

Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III

Zasady i formy działania Fundacji.

§12

Fundacja realizuje swoje cele, m.in. poprzez:

1) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

2) integrację i promowanie środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań;

3) prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń;

4) organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Fundacji;

5) finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych;

6) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych, dyskusji i spotkań otwartych poświęconych kulturze, sztuce i demokracji, warsztatów, kursów i szkoleń poświęconych nauce, humanistyce i działaniom statutowym;

7) prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek;

8) tworzenie, pozyskiwanie i adaptacja nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych do działalności artystycznej, społecznej i ekonomicznej;

9) organizację warsztatów i zajęć terapeutycznych poprzez sztukę (film, muzykę, teatr) oraz działalność terapeutyczno-dydaktyczną;

10) pozyskiwanie grantów i dofinansowań na cele statutowe, udzielanie stypendiów;

11) współpracę z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

12) finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych;

13) prowadzenie wobec zatrudnionych osób – zatrudnionych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – uzgodniony z tymi osobami i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych

14) prowadzenie odpłatnej działalności statutowej;

15) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

§13

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, Fundacje, Stowarzyszenia, których cele pozostają zbieżne z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
Majątek fundacji

§14

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 PLN, i zostaje podwyższony do kwoty 5.000,00 PLN, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji, z czego 1.000,00 PLN jest przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Majątek Fundacji powstaje ze:

1) składek członkowskich,

2) dochodów z własnej działalności statutowej,

3) dochodów z własnej działalności gospodarczej,

4) dochodów z majątku Fundacji,

5) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i zagranicy,

6) ofiarności publicznej.

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§15

1. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony bez zgody Fundatora. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Przy lokacie majątku Fundacji winna być brana pod uwagę w pierwszym rzędzie ochrona przedmiotu inwestycji przed jej dochodowością.
3. Majątek Fundacji może być obciążony zobowiązaniami do wysokości nie przekraczającej 5% jego wartości, jednak tylko na cele związane z utrzymaniem składników majątku Fundacji lub podniesieniem ich dochodowości.

4.  Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§16

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów.

b) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.

c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.

d) ofiarności publicznej.

e) dochodów z kwest, zbiórek, imprez publicznych oraz prywatnych.

f) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ.

g) odsetek bankowych.

h) grantów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, zleceń usług, środków unijnych.

i) świadczeń na cel społeczny, przyznawane w trybie art. 448 KC.

j) aukcji internetowych.

k) innych, przewidzianych przez prawo.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§17

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§18

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V
Organy fundacji

§19

Organami Fundacji są:  

1). Zarząd Fundacji.

2). Rada Fundacji

ROZDZIAŁ VI

A. Zarząd Fundacji

§20

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej osoby i jest powoływany przez Fundatora na
 czas nieokreślony.

2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu.

4. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§21

1. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.

2. W sytuacji gdy Zarząd jest co najmniej dwuosobowy wskazuje również Wiceprezesa Zarządu.

§22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

c) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia.

d) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej działania.

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

f) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji.

g) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji.

h) opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji.

i) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

3.  Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i  trwałość majątku Fundacji.

4. Fundacja zarządzana jest w sposób demokratyczny. W przypadku zatrudnienia pracowników (m.in. na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną etc.) osoby te wybierają ze swojego grona przedstawiciela, który ma prawo uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym.

§23

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenia i nagrody dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora albo innego członka Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pomocą telefaxu, telefonicznie, elektronicznie  z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Na odległość (telekonferencja). Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu podejmuje decyzje samodzielnie.

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

B. Rada Fundacji

§25

1. Rada składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.

3. W razie śmierci Fundatora lub jego notarialnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, uprawnienie określone w ust. 2 przejmuje osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zarząd Fundacji.

4. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady na pierwszym posiedzeniu.

5. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą:

a) śmierci,

b) złożenia rezygnacji,

c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,

d) choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,

e) nienależytego wypełniania funkcji członka,

f) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7. Rada zbiera się co najmniej 1 razy w roku.

8. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

10. Członkami Rady nie mogą być osoby, które pełnią aktualnie funkcję członków Zarządu Fundacji, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim lub podległości służbowej.

11. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

12. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych wydatków lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

13. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji.

§ 26

1. Do Rady Fundacji należy:

1) nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

3) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

4) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,

5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

6) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji w ramach umowy o pracę oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji,

7) ustanowienie pełnomocnika w drodze uchwały do zawierania umów o pracę z Prezesem Zarządu oraz wykonywania uprawnień kierowniczych pracodawcy w stosunku do Prezesa Zarządu,

8) uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu Fundacji,

9) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,

11) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,

12) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

13) wyrażanie opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji,

14) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

2. Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

a) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach, 

b) uprawnienia do żądania od Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień i dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

§27

W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

§ 28

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w punkcie 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.


ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu

§29

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ VIII
Zmiana celu Fundacji

§30

1. Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana.

2. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

 

ROZDZIAŁ IX
Połączenie Fundacji

 

§31

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§32

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

ROZDZIAŁ X
Likwidacja Fundacji

§33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątkowych Fundacji.

§34

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.

2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 10 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

ROZDZIAŁ XI
Postanowienia końcowe

§35

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.